Interitetspolicy

INTEGRITETSPOLICY 

Grönbergs Interiör värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

1. Ansvarig för hantering av dina personuppgifter

Grönbergs Interiör AB, org.nr : 556823-1590 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom företaget.

2. Vilka personuppgifter "samlar" vi in?

Vi samlar inte någon annan information än det du anger vid registrering i samband med köp.

3. Hur länge lagras din uppgifter?

De uppgifter du anger vid beställning lagras i enlighet med bokföringslagen.

4. Uppgifter från tredje part

Vi samlar inga uppgifter från tredje part.

5. Uppgifter till tredje part

Vi delar normalt inte med oss av personuppgifter till tredje part.

6. Cookies

Vi använder inga cookies.

7 DIna rättigheter

Rätt att få tillgång till din data (s.k. registerutdrag) Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Kontakta oss på info@gronbergs.com

Rätt till rättelse Du har rätt att när som helst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Kontakta oss på info@gronbergs.com

Rätten att bli raderad (rätten att bli glömd) Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla eller om vi t.ex. har pågående leverans som ännu inte är fullgjord eller slutbetald. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.  
Kontakta oss på info@gronbergs.com

Rätt att återkalla samtycke Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss. Kontakta oss på info@gronbergs.com

Rätt att begränsa Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

  • Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig
  • Behandlingen är olaglig
  • Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända Du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rättigheter vid profilering Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig.

Detta gäller dock inte:

om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
om du har samtyckt till behandling.

8. Hur du kontaktar oss

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du info@gronbergs.com. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Grönbergs Interiör AB
Spinnmästarevägen 2
437 34 Lindome

info@gronbergs.com

9. Tillsynsmyndighet

Dataskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Mio behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter Telefonnummer: 08-657 6100 
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se